เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จํากัด เป็นบริษัทในเครือ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างและลงทุนในธุรกิจอาหาร คุณภาพ โด ยมีเป้าหมายหลักคือการได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งตลาด ในประเทศและตลาดโลก เพื่อเพิ่มความ สามารถในการแข่งขัน

 

ฟู้ด แฟคเตอร์ ได้นําการบริหารจัดการระบบ Supply Chains และ Digital Service เพื่อช่วยลด ต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกําไรของ กิจการ และยกระดับในการขนส่งวัตถุดิบ, สินค้า, และบริการ ได้ อย่างรวดเร็ว รวมถึงเชื่อม โยงเครือข่ายในการกระจายสินค้าได้ อย่างสมบูรณ์แบบและทรงประสิทธิภาพ

เป้าหมายของบริษัท

ภารกิจหลักของ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จํากัด คือการรังสรรค์และคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ
เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์แบบ