ความเป็นมาของบริษัท

ความเป็นมาของบริษัท

ด้วย ‘อาหาร’ เป็นปัจจัยแรกสุดในปัจจัย 4
ซึ่งสําคัญยิ่งในการดํารงชีพของมนุษย์

บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จํากัด จึงใส่ใจและมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย ใส่ความพิถีพิถันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่เปี่ยมคุณภาพและดีเลิศ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถเชิดชูในตลาดอาหาร โลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด

นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจหลักในส่วนของ ผลิตภัณฑ์เบียร์ โซดา และน้ําดื่มแล้ว ในอีก มุมหนึ่งก็ได้มีการดําเนินการธุรกิจ อาหาร ทั้งพัฒนาสินค้า และสร้างบริการเปี่ยมคุณภาพออกสู่ท้องตลาด ควบคู่กันไป ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นที่มาของการรวบรวมธุรกิจอาหารและบริการคุณภาพเหล่านั้น ให้มาอยู่ภายใต้ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จํากัด โดยมี คุณปิติ ภิรมย์ภักดี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เติบโตอย่างมีเอกภาพ ก้าวสู่ตลาดอาหารโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน