Our Business

Our Business

นิคมอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรแห่งแรกของไทยและภูมิภาคเอเซียน ที่ได้รับความร่วมมือกันระหว่าง สิงห์คอร์เปอเรชั่น, สถาบันอาหาร, SME BANK และ สสว. บนพื่นที่รวมประมาณกว่า 2,000 ไร่ ที่จังหวัดอ่างทอง

นิคมอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรแห่งแรกของไทยและภูมิภาคเอเซียน ที่ได้รับความร่วมมือกันระหว่าง สิงห์คอร์เปอเรชั่น, สถาบันอาหาร, SME BANK และ สสว. บนพื่นที่รวมประมาณกว่า 2,000 ไร่ ที่จังหวัดอ่างทอง

นิคมอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรแห่งแรกของไทยและภูมิภาคเอเซียน ที่ได้รับความร่วมมือกันระหว่าง สิงห์คอร์เปอเรชั่น, สถาบันอาหาร, SME BANK และ สสว. บนพื่นที่รวมประมาณกว่า 2,000 ไร่ ที่จังหวัดอ่างทอง

บริษัท เอสคอมพานี จำกัด ที่เป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารเจ้าของแบรนด์ Est.33, Farm Design, และ Kitaohji เป็นต้น