คำมั่นสัญญาของบริษัท

Company Promise

1. เป็นที่ยอมรับโดยวงการอาหาร

เจ้าของหรือนักลงทุนในธุรกิจอาหารที่เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้บริโภค ตั้งแต่ต้นน้ํา จนถึง ปลายน้ํา รวมถึงสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายใน การกระจายผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านระบบบริหารจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

2. สร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า

รังสรรค์และคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

3. รังสรรค์ประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค

พัฒนาสินค้าและบริการประเภทอาหารของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ผ่านระบบการจัดการระหว่างผู้ผลิต (ผู้ให้บริการ) กับ ผู้ ขายปัจจัยการผลิต (ซัพพลายเออร์) เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต อันนําไปสู่การเพิ่มผลกําไรของกิจการ โดยมีการนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับ ดิจิตอลเข้ามาเชื่อมโยงโครงข่ายการกระจายสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. ให้การบริการอย่างมีคุณภาพ

ผู้เชี่ยวชาญในสินค้าและบริการ ธุรกิจอาหารของไทย ที่คัดสรรวัตถุดิบ อย่างพิถีพิถัน โดยใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหาร ผ่าน การปรุงหรือแปรรูปจากเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพเป็นเลิศสู่ผู้บริโภค

5. เป็นแกนนำที่พร้อมพัฒนา

ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ทันสมัย ชื่นชอบและสนใจในนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหาร